воскресенье, 30 ноября 2014 г.

Pieejams atbalsts komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju ar samazinātu ietekmi uz vidi ieviešanai ražošanā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) šā gada 14. novembrī izsludinājusi pieteikšanos Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas "Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa atlases otrajā kārtā.
Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunu tehnoloģiju un produktu ar samazinātu ietekmi uz vidi ieviešanu ražošanā tādās jomās kā videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana ēkām un būvēm, tīra transportēšana, ūdens resursu vadība, atkritumu apsaimniekošana, ekodizains un citu ar produktiem, tehnoloģijām vai procesiem saistītu uzlabojumu veikšana, kas dod ieguldījumu enerģijas un atjaunojamo energoresursu efektīvai izmantošanai, izmešu samazināšanai un mazākam resursu patēriņam.
Konkursa ietvaros atbalstu var saņemt jaunu iekārtu iegādei un ar jauna produkta vai tehnoloģijas ieviešanu ražošanā saistītajiem pētniecības pasākumiem, kā arī zināšanu pārneses darbību finansēšanai ar projekta partneri.
Projektu iesniegumus var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēti komersanti. Projekts var tikt īstenots sadarbībā ar projekta partneri, kurš ir Norvēģijā, Igaunijā, Bulgārijā, Kiprā, Čehijā, Horvātijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Baltkrievijā vai Krievijā reģistrēts komersants vai zinātniska institūcija. Papildus punkti vērtēšanas procesā tiks piešķirti projektiem, kuros projekta īstenošana ir paredzēta sadarbībā ar donorvalsts (Norvēģijas) projekta partneri.
Kopējais konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir  6 273 320 EUR. Vienam projektam pieejamais finansējums ir no 170 000 līdz 700 000 EUR ar maksimālo atbalsta intensitāti 45 % no attiecināmām izmaksām. Maksimālais projekta īstenošanas termiņš nevar būt ilgāk kā līdz 2016. gada 30. aprīlim.
Projekta iesniegumus var iesniegt LIAA līdz 2015. gada 16. janvārim.

пятница, 14 ноября 2014 г.

Eiropas Komisija apstiprinājusi 2014.-2020. gada ES fondu darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība"
Ceturtdien, 13.novembrī, Eiropas Komisija (EK) oficiāli apstiprinājusi Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība", kuras ietvaros Latvijai būs pieejams finansējums 4,4 miljardu eiro apmērā. Latvija ir trešā valsts starp visām dalībvalstīm, kuras darbības programma ir oficiāli apstiprināta. Darbības programma nosaka ES fondu investīciju principus, sasniedzamos rezultātus un atbalsta jomas nākamajiem septiņiem gadiem.
2014.-2020. gadā nozīmīgākās ES investīcijas paredzēts novirzīt nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaita samazināšanai, sniedzot atbilstošas apmācības, uzlabojot veselības stāvokli un integrējot darba tirgū, kā arī nodarbinātības veicināšanai, integrējot ilgtermiņa bezdarbniekus un jauniešus darba tirgū. ES fondu atbalsts paredzēts arī primārās enerģijas patēriņa samazināšanai, uzlabojot energoefektivitāti privātajā un publiskajā dzīvojamajā fondā, uzlabojot energoefektivitāti industriālajā ražošanā un atbalstot energoefektivitātes palielināšanu sabiedriskajā transportā.
Tāpat plānota investīciju palielināšana pētniecībā un attīstībā, privāto investīciju piesaistes veicināšana, kā arī sadarbības aktivizēšana starp pētniecības institūcijām un uzņēmējiem. ES fondu ieguldījumi plānoti arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un transporta infrastruktūras uzlabojumiem, kas tieši ietekmē ekonomikas produktivitāti, kalpo par pamatu inovācijām un palielina iekšējo un ārējo mobilitāti cilvēkiem un precēm.
Darbības programmā ir ievērota sasaiste ar ES 2020 gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģiju, Nacionālo attīstības plānu 2020, kā arī citiem plānošanas dokumentiem. Stratēģiskais redzējums balstīts uz trūkumu un vajadzību analīzi, savukārt risinājumi vērsti uz efektīvu, ilgtspējīgu attīstību un rezultātiem. Definētie prioritārie virzieni un specifiskie atbalsta mērķi koncentrēti uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, kas dos vislielāko atdevi ekonomikas attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanai.
Plānots, ka Darbības programmas atklāšanas pasākums ar Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas un finanšu ministra Jāņa Reira piedalīšanos notiks 22. novembrī.


вторник, 11 ноября 2014 г.


Конкурс предложений выражения заинтересованности создания «Бизнес-центров Сотрудничества" в третьих странах для Enterprise Europe Network


С 2014 года расширено участие третьих стран (т. е. стран, не являющихся государствами-членами ЕС) во внутренних программах Европейского союза (ЕС) - программах, разработанных исключительно для государств-членов ЕС и предназначенных для продвижения сотрудничества между ними в различных, заранее определенных областях для достижения установленных ЕС целей. Одной из таких программ является Программа "COSME" (Competitiveness of enterprises and SMEs – Конкурентоспособность малых и средних предприятий)
Общей целью этой Программы является создание условий для роста малых и средних предприятий (МСП), повышение их конкурентоспособности и устойчивого развития, а также повышение культуры предпринимательства в целом.
В настоящее время в рамках одного из направлений Программы COSME открыт конкурс предложений для участия центров делового сотрудничества из третьих стран в рамках Европейской сети поддержки предпринимательства (Enterprise Europe Network) на период 2015-2020 гг. http://een.ec.europa.eu/about/mission
Цель состоит в том, чтобы создать «Бизнес-центры сотрудничества" для Enterprise Europe Network на международных рынках в целях формирования уникальной международной сети содействия деловому сотрудничеству, передаче технологии и научно-исследовательскому сотрудничеству.
В данном конкурсе в составе консорциума, объединяющего науку, предпринимательство и трансфер технологий, могут входить:МСП, агентства национального развития; агентства по инновациям; научно-исследовательские организации и объединения; отделы по поддержке трансфера технологий и бизнеса при университетах; агентства по привлечению прямых иностранных инвестиций и/или содействию экспорта и иные учреждения, деятельность которых направлена на улучшение доступа МСП к службам поддержки делового партнерства, инновационных проектов и других, актуальных для данного конкурса тем.
Крайний срок подачи заявок - 15 марта 2015 г.

С конкурсной документаций можно ознакомиться на официальном сайте Европейской комиссии http://ec.europa.eu/easme/files/bcc/call-business-cooperation-centers-een.pdf

вторник, 4 ноября 2014 г.

Целевое финансирование программы «Горизонт 2020» для инновационных Малых и Средних Предприятий в 2015 году.
МСП Инструмент является ключевым элементом финансирования для малого бизнеса, доступного в рамках программы «Горизонт 2020» на сумму около 3 млрд € в течение семи лет, он предлагает быстрые и простые гранты для технико-экономических обоснований бизнес-инноваций (Фаза1- бюджет до 50,000.€) и демонстрационных проектов (Фаза 2- бюджет до 2.5 Млн.€). Инвестиционно зрелые проекты могут воспользоваться поддержкой по развитию бизнеса и другими вспомогательными услугами (3 этап).
Даты крайних сроков подачи проектов Фазы1 и Фазы2 в 2015 году: 18 марта, 17 июня, 17 сентября, 16 декабря.


Поддержка инновационных МСП в секторе информационно- коммуникационных технологий:
ICT-37-2014/2015 Прорывные инновационные решения
Бюджет- 45 M€, Будет поддержано:Фаза1- 90 проектов, Фаза2- 26 проектов
Нанотехнологии, современные материалы, биотехнологии и передовые производства и процессы:
NMP-25-2014/2015 Ускорение внедрения нанотехнологий, современных материалов и передовых производственных и перерабатывающих технологий МСП
Бюджет- 23.8M€, Фаза1- 47 проектов, Фаза2- 14 проектов
BIOTEC-5-2014/2015 Форсирование биотехнологий на основе промышленных процессов управления конкурентоспособностью и устойчивостью МСП .
Бюджет- 2.4M 5 проектов , Фаза2- 1 проект
Космос:
Space-SME-2014/2015 Проекты в области космических исследований, применения наземных технологических решений в космосе и на Земле.
Бюджет- 8.75M€, Фаза1- 18 проектов, Фаза2- 5 проектов
Здоровье, демографические изменения и благополучие:
PHC-12-2014/2015 Клиническая проверка биомаркеров и / или диагностических медицинских приборов
Бюджет- 45M€, Фаза1- 90 проектов , Фаза2- 26 проектов
Защита продуктов питания, устойчивое сельское хозяйство и леса, исследование морей, внутренних водоёмов и биоэкономика:
SFS-08-2014/2015 Ресурсосберегающие экологически-инновационные производства и переработка пищевых продуктов.
Бюджет- 17M€, Фаза1- 34 проекта , Фаза2- 10 проектов
BG-12-2014/2015 Поддержка усилий МСП в сфере развития рынка инновационных решений для «голубого» роста .
Бюджет- 5M€, Фаза1- 10 проектов , Фаза2- 3 проекта
Защищённая, чистая и эффективная энергия:
SIE-01-2014/2015 Стимулирование инновационного потенциала малых и средних предприятий для низкоуглеродистых энергетических систем.
Бюджет- 37.3M€, Фаза1- 74 проекта , Фаза2- 22 проекта
Умный, зелёный и интегрированный транспорт:
IT-1-2014/2015 Малый бизнес инновационных исследований для транспорта
Бюджет- 39M€, Фаза1- 78 проектов , Фаза2- 23 проекта
Климат, среда, эффективность ресурсов и сырьевые материалы:
SC5-20-2014/2015 Повышение потенциала малого бизнеса для эко-инноваций и устойчивого снабжения сырьем
Бюджет- 19M€, Фаза1- 38 проектов , Фаза2- 11 проектов
Европа в изменяющемся мире- инклюзивное, инновативное и рефлективное сообщество:
INSO-9-2015 Инновативные мобильные приложения е-управления для МСП
Бюджет- 4M€, Фаза1- 8 проектов , Фаза2- 2 проекта
INSO-10-2015 Инновационная бизнес-модель для МСП
Бюджет- 11M€, Фаза1- 22 проекта , Фаза2- 6 проектов
Безопасное общество- защита свободы и безопасность Европы и её граждан:
DRS-17-2014/2015 Защита городских уязвимых целей и городских критических инфраструктур
Бюджет- 7.4M€, Фаза1- 15 проектов , Фаза2- 4 проекта


понедельник, 3 ноября 2014 г.

The dedicated HORIZON 2020 funding for innovative SMEs in 2015
The SME Instrument is a key element of the funding for small businesses available under Horizon 2020. Worth around €3 billion over seven years, it offers fast and simple grants for business innovation feasibility studies (Phase 1) and demonstration projects (Phase 2). Investment-mature concepts can in addition benefit from business development advice and other support services (Phase 3).
Through the SME Instrument the European Union wants to finance the most innovative small companies, with a high growth potential. The application process is easy but only the very best projects can expect to receive funding.Eligible topics: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/sme_instrument.html#c,topics=flags/s/SME/1/1&+callIdentifier/desc

Phase 1 end Phase 2 projects Cut-off dates in 2015:18 Mar.,17 jun.,17 sept.,16 dec.
Information and Communication Technologies
ICT-37-2014/2015 Open Disruptive Innovation Scheme
Total budget-45 M, Phase1- 90 projects, Phase2- 26 projects
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing
NMP-25-2014/2015 Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs
Total budget-23.8M€, Phase1- 47projects, Phase2-14 projects
BIOTEC-5-2014/2015 SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability
Total budget-2.4M€, Phase1-5 projects, Phase2-1projects
Space
Space-SME-2014/2015 SME Instrument
Total budget- 8.75M€, Phase1- 18 projects, Phase2- 5 projects
Health, demographic change and wellbeing
PHC-12-2014/2015 Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices
Total budget- 45M€, Phase1- 90projects, Phase2- 26projects
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy
SFS-08-2014/2015 Resource-efficient eco-innovative
food production and processing
Total budget- 17M€, Phase1- 34projects, Phase2- 10projects
BG-12-2014/2015 Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth
Total budget- 5M€, Phase1- 10 projects, Phase2- 3 projects
Secure, clean and efficient energy
SIE-01-2014/2015 Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system
Total budget- 37.3M€, Phase1- 74 projects, Phase2- 22 projects
Smart, green and integrated transport
IT-1-2014/2015 Small business innovation research for Transport
Total budget- 39M€, Phase1- 78 projects, Phase2- 23 projects
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
SC5-20-2014/2015 Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials
Total budget- 19M€, Phase1- 38 projects, Phase2- 11 projects
Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies
INSO-9-2015 Innovative mobile e-government applications by SMEs
Total budget- 4M€, Phase1- 8 projects, Phase2- 2 projects
INSO-10-2015 SME business model innovation
Total budget- 11M€, Phase1- 22 projects, Phase2- 6 projects
Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens
DRS-17-2014/2015 Critical infrastructure protection topic 7: “Protection of Urban soft targets and urban critical infrastructures”
Total budget- 7.4M€, Phase1- 15 projects, Phase2- 4 projects.