понедельник, 14 декабря 2015 г.

4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 4.februārim.
Informējam, ka, sākot no 2015.gada 20.oktobra stājas spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.598, nosakot izmaiņas to ELFLA investīciju projektu atmaksas kārtībā, kuros tiek izmantoti finanšu līzinga maksājumi. Līzinga izmantošanas gadījumā projekti tiek administrēti atbilstoši šai shēmai.
Jauno kārtību piemēro, ja līgums ar līzinga kompāniju par preču iegādi noslēgts un pirmā samaksa par līzinga objektu veikta pēc 2015. gada 27. oktobra.
 Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.
Atbalsta pretendents ir:
 1. lauku saimniecība – juridiska vai fiziska persona, kas pēdējā noslēgtajā gadā ražojusi Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos produktus, izņemot zivsaimniecības produktus un mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums (turpmāk – lauksaimniecības produkti)
 2.  fiziska persona, kas plāno nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu, vai juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu;
 3. atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas saņēmusi atbilstības statusu atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu.
Pieejamais publiskais finansējums:
 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – EUR 4 500 000 (četri miljoni pieci simti tūkstoši eiro);
 • lauku saimniecībām - EUR 65 943 771 (sešdesmit pieci miljoni deviņi simti četrdesmit trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens eiro), kas sadalīts atbilstoši:
Struktūrvienība
Finansējuma apmērs (EUR)
Saimniecībām ar apgrozījumu līdz 70 000 EUR
Saimniecībām ar apgrozījumu virs 70 000 EUR
Austrumlatgales RLP
1 147 209
3 896 210
Dienvidkurzemes RLP
2 163 101
7 346 435
Dienvidlatgales RLP
1 919 747
6 519 942
Lielrīgas RLP
1 218 770
4 139 246
Viduslatvijas RLP
1 476 953
5 016 102
Zemgales RLP
2 271 416
7 714 299
Ziemeļaustrumu RLP
1 231 554
4 182 666
Ziemeļkurzemes RLP
1 465 314
4 976 577
Ziemeļvidzemes RLP
2 105 939
7 152 296

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 1. investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;
 2. nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:
 • jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu un nepieciešamo jaunu būvmateriālu iegādi;
 • būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē);
 • būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem);
 • būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).
Atbalsta intensitāte:
         Lauku saimniecībām:
 • Būvju būvniecībai, pārbūvei, stacionāro iekārtu iegādei kopā ar būvniecību vai pārbūvi, ilggadīgo stādījumu ierīkošanai - 40%;
 • Lauksaimniecībā izmantojamo traktoru iegādei – 20% - 40%;
 • Piekabēm, agregātiem, traktortehnikai (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos traktorus) – 30% -40%.
Ja projekta investīcijas iegulda pamatlīdzekļu iegādei, neveicot būvniecību vai pārbūvi, atbalsta intensitāti palielina par 10% jaunajiem lauksaimniekiem.
 Atbalsta intensitāti, veicot būvniecību, pārbūvi, stacionāro iekārtu iegādi kopā ar būvniecību vai pārbūvi (izņemot kooperatīvās sabiedrības) palielina par:
 • 10% - 20% jaunajiem lauksaimniekiem
 • 10%, ja projekts tiek īstenots lopkopības nozarē, kur audzē zālēdājus
 • 10% būvei, ja projekts tiek īstenots Noteikumu Nr.600 11.2.1.apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivitātes rādītājs samazināts vismaz par 20%).
Kooperatīvajām sabiedrībām:
 • Būvju būvniecībai, pārbūvei, stacionāro iekārtu iegādei kopā ar būvniecību vai pārbūvi un specializēta transporta iegādei – 40%
 • Piekabēm, agregātiem, traktortehnikai (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos traktorus) – 25%

Maksimālā  atbalsta intensitāte ir 50% no attiecināmajām izmaksām, izņemot atbalstu jaunajiem  lauksaimniekiem.
Gados jaunais lauksaimnieks ir fiziska vai juridiska persona, kura atbilst Regulas (ES) Nr. 1305/2013 2. panta 1. punkta "n" apakšpunktā minētajai definīcijai (juridiskas personas gadījumā minētos nosacījumus piemēro fiziskai personai – saimniecības īpašniekam vai personai, kurai uzņēmumā pieder ne mazāk kā 51 procents kapitāldaļu):
 • projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem;
 • ir ieguvusi augstāko vai profesionālo vidējo lauksaimniecības izglītību vai apguvusi lauksaimniecības kursus vismaz 160 stundu apjomā vai to iegūs līdz projekta īstenošanai;
 • 6 mēnešu laikā pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās pirmo reizi dibina vai pārņem lauku saimniecību vadītāja statusā ar vairāk nekā 51 procentu kapitāldaļu vai lauku saimniecību nodibinājis ne agrāk kā 5 gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Atbalsta pretendentam 18 mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ir jāatbilst aktīvā lauksaimnieka statusam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013 9.pantu.

Attiecināmās izmaksas:Programmēšanas periodā vienam atbalsta pretendentam apakšpasākumā kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par 2 000 000 EUR, nepārsniedzot pretendenta vidējos ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā:
 • piecas reizes, ja atbalsta pretendents īsteno projektu būvniecības aktivitātē
 • trīs reizes, ja atbalsta pretendents veic investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai, bet nepārsniedzot EUR 700 000 visā plānošanas periodā.Šis nosacījums neattiecas uz pretendentiem, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 EUR.
Vienā projekta iesniegumā var ietvert apakšpasākumu „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un  „Atbalsts  ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” vairākas aktivitātes.
Projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Visiem projektiem uzraudzības periods ir 5gadi pēc to īstenošanas (izņemot projektus, kuri īstenoti gaļas liellopu audzēšanas nozarē vai ilggadīgo augļkopības kultūru stādījumu ierīkošanā, – tiem uzraudzības periods ir 7 gadi). Ja prece iegādāta, izmantojot finanšu līzinga līdzekļus, uzraudzības periods ir 5 gadi pēc līzinga līgumā noteikto atbalsta saņēmēja visu saistību izpildes, līzinga objekta vērtības izmaksāšanas līzinga kompānijai un iegādātās preces pārņemšanas īpašumā.
4.1. Aktivitāte | Ieguldījumi materiālajos aktīvos
Pieejamais finansējums
LPKS EUR 4 500 000, lauku saimniecībām EUR 65 943 771
 
Kārta atvērta
04.01.2016.-04.02.2016.
 
Finansējuma ierobežojums 
Lauku saimniecībai EUR 2 000 000
(t.sk.pamatlīdzekļiem EUR 700 000)
Jaunai lauku saimniecībai EUR 150 000 
LPKS - EUR 8 000 000
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Atbalsts lopkopībai
 • Piensaimniecības nozare
 • Liellopu nozare
 • Cūkkopības nozare
 • Zirgkopības nozare
 • Aitkopības nozare
 • Kazkopības nozare
 • Biškopības nozare
 • Citas lopkopības nozares
 • http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-lauku-saimniecibas-183
 
Atbalstāmās aktivitātes
 • Modernizācija
 • Būvniecība
 • Iekārtu iegāde
 
Atbalsta pretendenti
 • Juridiska persona
 • Privātpersona
 • Zemnieku saimniecība

Комментариев нет:

Отправить комментарий