понедельник, 14 декабря 2015 г.

4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Projektu iesniegšanas 3.kārta ir atvērta no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada https://eps.lad.gov.lv/login4.februārim.
Informējam, ka, sākot no 2015.gada 20.oktobra stājas spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.598, nosakot izmaiņas to ELFLA investīciju projektu atmaksas kārtībā, kuros tiek izmantoti finanšu līzinga maksājumi. Līzinga izmantošanas gadījumā projekti tiek administrēti atbilstoši šai shēmai
Trešajā kārtā pieejamais publiskais finansējums – EUR 16 197 836.Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.
Atbalstāmās aktivitātes:1. Investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;2. pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu,– lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:
 • jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei;
 • būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē)
 • būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem);
 • būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).
 Atbalsta pretendents:
 • juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (turpmāk - pārstrādes uzņēmums)
 • juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta dzīvotspēja (atbilstoši noteikumu Nr.600 15., 16. un 17.punktā minētajām prasībām) un pamatizejvielu nodrošinājums (turpmāk - jauns pārstrādes uzņēmums)
 • juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (turpmāk - ražotājs mājas apstākļos).
Projekta īstenošanā izmantotās pamatizejvielas ir lauksaimniecības produkti (I pielikums) un iegūtais gala produkts ir:
 • produkts, kas iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā;
 • produkts, kas nav iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, bet atbilst šādiem Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kodam: 04031051–04031099, 04039071–04039099, 04052010–04052030, 1518, 1704, 1805, 1806, 1901–1905, 20041091, 20052010, 2103, 2104, 2105, 2106, 2202 (tikai dabīgi raudzēts kvass ar alkohola saturu līdz 0,5 tilp. %), 2203, 3501, 3502.
 Ja projekts tiek īstenots republikas nozīmes pilsētās, pretendents pirms projekta iesniegšanas ir noslēdzis sadarbības līgumu par vietējās izcelsmes pamatizejvielas (skaidrojumu skat. Noteikumu Nr.600 5.6.apakšpunktā) iepirkšanu vai iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir iepircis vietējo pamatizejvielu, kas no kopējās pretendenta iepirktās pamatizejvielas apjoma ir vismaz:
 • 40 procenti (gaļa) gaļas pārstrādes sektorā;
 • 30 procenti (augļi, dārzeņi un kartupeļi) augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā;
 • 50 procenti (milti) maizes, miltu konditorejas, sausiņu un cepumu ražotājiem;
 • 70 procenti pārējos sektoros.
 Atbalstu nepiešķir:
 • alkoholisko dzērienu ražošanai (izņemot tādu dabiski raudzētu dzērienu ražošanu, kuros alkohola saturs nepārsniedz sešus procentus, ja projektu īsteno teritorijā ārpus republikas nozīmes pilsētām).
 • ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos un kuru kopējais apgrozījums ir lielāks par 200 000 euro.
 Atbalsta intensitāte: 
Iekārtu iegādei un būvju būvniecībai un pārbūvei pamatatbalsta intensitāte ir  – no 20% līdz 30%.
            Atbalsta intensitāti palielina par 10% atbalsta pretendentiem:
 • kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus;
 • kas ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem (saskaņā ar noteikumu Nr.600 10. pielikumu);
 • uzņēmuma restrukturizācijai, ja to skārušas citu valstu noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis vismaz 10 %);
 • kuru projekts tiek īstenots Noteikumu Nr.600 11.2.1. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivitātes rādītājs samazināts vismaz par 20 %), izņemot lielajiem komersantiem, kuru projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav iekļauts Līguma par ES darbību I pielikumā  - nepārsniedz 35%.;
 • ja projekta rezultātā tiek ieviesta inovācija, izņemot, lielajiem komersantiem, kuru projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav iekļauts Līguma par ES darbību I pielikumā  - nepārsniedz 35%.
Inovācija - noteikumu Nr.600 izpratnē ir jauna produkta ieviešana ražošanā, kas veicina jaunas tirgus nišas izveidošanos, Latvijā līdz šim neražotu produktu ražošanas uzsākšana, zinātniskās, tehniskās vai citas jomas idejas izstrādnes un tehnoloģijas ieviešana ražošanas procesā tirgū pieprasīta konkurētspējīga produkta ražošanai.
Ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos:
 • Iekārtu iegādei un būvju būvniecībai un pārbūvei – 40%;
 • Esošiem ražotājiem mājas apstākļos ar apgrozījumu līdz EUR 200 000 – 30%.
Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 40%. Lielajiem komersantiem, kuru projekta īstenošanā iegūtais gala produkts nav iekļauts Līguma par ES darbību I pielikumā  - nepārsniedz  35%.
 Attiecināmās izmaksas:
Programmēšanas periodā apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” pamatlīdzekļu iegādei, būvju būvniecībai un pārbūvei vienam atbalsta pretendentam:
 • pārstrādes uzņēmumam, t.sk., kooperatīvai sabiedrībai kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par EUR 3 000 000;
 • ražotājam mājas apstākļos - kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par EUR 100 000;
 • ražotājam mājas apstākļos, ja projekta īstenošanas rezultātā uzņēmums kļūst par augu izcelsmes produktu reģistrētu uzņēmumu vai dzīvnieku izcelsmes produktu atzītu uzņēmumu – kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par EUR 300 000;
 • jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai – kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par EUR 200 000.
            Uz visiem pretendentiem attiecas nosacījums, ka kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par pretendenta neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu pārstrādes un ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā piecas reizes.
            Informējam, ka no 01.10.2014. ir stājies spēkā jaunais Būvniecības likums. LAD vērš uzmanību uz izmaiņām būvniecības procesa realizācijas dokumentācijā.
Vienā projekta iesniegumā var ietvert apakšpasākuma  „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” , „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībā” vairākas aktivitātes
Projekta īstenošanas termiņi:
 • ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei projektu īstenošanas beigu datums ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu
 • ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
4.2. Aktivitāte | Ieguldījumi materiālajos aktīvos
Pieejamais finansējums
16 197 836
 
Kārta atvērta
04.01.2016.-04.02.2016.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Atbalsts lopkopībai
 • Piensaimniecības nozare
 • Liellopu nozare
 • Cūkkopības nozare
 • Zirgkopības nozare
 • Aitkopības nozare
 • Kazkopības nozare
 • Biškopības nozare
 • Citas lopkopības nozares
 • http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-184
 
Atbalsta pretendenti
 • Juridiska persona
 • Zemnieku saimniecība

Комментариев нет:

Отправить комментарий