понедельник, 14 декабря 2015 г.

4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā


Projektu iesniegšanas 2.kārta:
 • fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām ir atvērta no 04.01.2016. - 04.02.2016;
 • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem –izsludinātā 1.kārta tiek pagarināta līdz 01.12.2019.
  Kārtā pieejamais publiskais finansējums:
 • fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām – EUR 10 519 239;
 • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem - 
  EUR 36 596 500
  .
Apakšpasākuma  „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.
Atbalstāmās aktivitātes:
 1. meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);
 2. laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma);
 3. pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu un ražošanas objektu pievadceļu izveidošana ar betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.
Detalizētu informāciju par projektu iesniegšanu skatīt šķirklī "NOSACĪJUMI"
4.3. Aktivitāte | Ieguldījumi materiālajos aktīvos
Pieejamais finansējums
15 000 000
 
Kārta atvērta
04.01.2016.-04.02.2016.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-3-atbalsts-ieguldijumiem-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-infrastrukturas-attistiba-219

Комментариев нет:

Отправить комментарий