пятница, 24 ноября 2017 г.

CFLA izsludina projektu atlasi par ES fondu atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Ekonomikas ministrijas sagatavotajā Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā. Projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā šim mērķim pieejams ERAF finansējums vairāk nekā 34 miljonu eiro apmērā.https://em.gov.lv/lv/jaunumi/17167-cfla-izsludina-projektu-atlasi-par-es-fondu-atbalstu-jaunu-produktu-ieviesanai-razosana


четверг, 23 ноября 2017 г.

Tiek atvērta MVU Instrument programma 2018. gadam!


Ja Jums ir novatorisks, mazs vai vidējais uzņēmums ar Eiropas un globālām ambīcijām un Jūs meklējat finansējumu biznesa idejas izstrādei un attīstīšanai, MVU Instrument ir lieliska iespēja!
Ir pieejams 1,6 mlrjd. eiro ap 4000 inovatīvo uzņēmumu finansējumam.                MVU Instrument piedāvā ātrus un vienkāršus grantus biznesa inovāciju tehniski-ekonomiskajam pamatojumam (1. fāze – budžets līdz 50,000.€) un demonstrāciju projektiem (2. fāze – budžets līdz 2.5 milj. €).
Investīciju nobrieduši projekti var izmantot biznesa atbalsta iespēju un citus palīgpakalpojumus (3. fāze). Pieteikumus iesniegt var jebkurā laikā, projektu novērtēšana notiek 4 reizes gadā. Neveiksmes gadījumā, jūs jebkurā gadījumā saņemsiet eksperta vērtējumu, uzlabotu projekta versiju atkārtotu mēģinājumu skaits – nav ierobežots.
Ar «MVU Instrument» Eiropas Savienība vēlas finansēt inovatīvās mazās kompānijas ar augstu potenciālu. Pieteikuma iesniegšanas process ir ļoti vienkāršs, bet tikai  labākās projekta idejas var rēķināties ar finansējuma saņemšanu.
Daži padomi, kas, iespējams, būs jums noderīgi sagatavojot iesniegumu finansējuma saņemšanai:
- Jums nepieciešams nodemonstrēt, ka projekts ģenerēs ienākumus un izveidos darba vietas
- Nepieciešams nodemonstrēt, ka jūsu projekts ir Eiropas vai starptautiskā rakstura projekts.
- Nepieciešams parādīt idejas pievienotu vērtību un paskaidrot, kāpēc tā ir dzīvotspējīga un labāka par jau eksistējošiem risinājumiem.
-  Aprakstot savu tehnisko kompetenci, jums arī jāsniedz informācija par savu komerciālu kompetenci.
-  Formai arī ir nozīme – atrodiet laiku, lai padomāt par spilgtu nosaukumu un idejas īsā aprakstu pievilcīgu izstrādi.
Sākot ar 2018. gadu, MVU Instrument tiks pasniegts nedaudz citā formātā!

Izmaiņas iekļauj sevī:
- nav noteiktu tēmu, tāpēc uzņēmēji no visiem ekonomikas sektoriem var piedalīties programmā;
- vienkāršota iesniegšanas forma, saturs orientēts biznesam ar vienkāršotu struktūru;
Lai uzzināt vairāk par MVU Instrument:

Ja Jūs interesē dalība programmā, dodiet ziņu, mēs Jums palīdzēsim!

Открыты призывы для МСП Инструмент на 2018 год!


Если у вас новаторский, малый или средний бизнес с европейскими и глобальными амбициями и Вы ищете существенное финансирование для разработки и развития вашей идеи, для продвижения компании, тогда МСП Инструмент для вас!
Выделено около 1,6 млрд. евро для финансирования около 4000 небольших инновационных компаний.
МСП Инструмент предлагает быстрые и простые гранты для  технико-экономических обоснований бизнес-инноваций (этап 1- бюджет до 50,000.€) и демонстрационных проектов (этап 2- бюджет до 2.5 Млн.€). Инвестиционно-зрелые проекты могут  воспользоваться поддержкой по развитию бизнеса и другими  вспомогательными услугами (3 этап). Подавать заявки можно в любое время, оценка четыре раза в год. В случае неудачи, вы в любом случае получаете экспертную оценку проекта, количество повторных попыток подачи улучшенных вариантов на основании полученного  отзыва комиссии- не ограниченно.
Через «МСП Инструмент» Европейский союз хочет финансировать  инновационные малые компании, с высоким потенциалом роста. Процесс подачи заявки прост, но только самые лучшие проекты могут рассчитывать на получение финансирования.
Некоторые советы, которые, возможно, будут вам полезны при подготовке заявки на финансирование:
- Вы должны продемонстрировать, что  проект будет генерировать доходы и создавать рабочие места
- Нужно продемонстрировать, что ваш проект имеет европейский или международный характер.
- Необходимо показать добавленную стоимость вашей идеи и объяснить, почему она жизнеспособна и лучше, чем существующие решения.
-  Описывая свою техническую компетентность, вы также должны предоставить информацию о своей коммерческой компетенции.
Форма также имеет значение- Найдите время, чтобы подумать о броском названии и разработке  привлекательного краткого описания.

С 2018 года программа МСП Инструмент будет представлена в несколько другом формате!

Изменения включают:

- уже нет заданных тем, поэтому предприниматели из всех секторов экономики могут принимать участие в конкурсе;
- упрощенная форма подачи, контент ориентирован на бизнес-язык и имеет упрощенную структуру;
Чтобы узнать подробнее о программе:

Если вас интересует участие в программе, свяжитесь с нами, мы вам поможем!

вторник, 7 ноября 2017 г.

EIC SME Instrument calls open!

EIC SME Instrument calls open! Apply now for smart money and acceleration support
Are you an innovative, high-flying small or medium-sized business with European and global ambitions?  Are you looking for substantial funding to develop and scale up your idea? And could you make use of business development resources and coaching to take your company forward? Then the EIC SME Instrument is for you.
Since 7 November 2018, the EIC SME Instrument and EIC Fast Track to Innovation (FTI) are a central part of the European Innovation Council (EIC) pilot, targeting radically new, breakthrough products, services, processes or business models that open up new markets.
This transition will bring the EIC SME Instrument to the next level and expand the reach of its benefits to the European innovation ecosystem. There is roughly €1.6 billion available to fund around 4000 small innovative companies.
New features under the EIC SME Instrument
The EIC SME Instrument's redesign will improve both its accessibility and the excellence of its selection process. Changes include:
- Full bottom-up selection: there are no longer pre-defined topics so entrepreneurs from all sectors of the economy can apply with their market-creating innovations.
- Simpler submission forms – the submission process is now easier with brand new submission forms that have a simplified structure and content and a business-oriented language that is more adapted to the reality of entrepreneurs.
- More investors as expert-evaluators – the number of expert-evaluators with an investor profile has been significantly increased in the pool of experts in order to better review the market and investment related elements of proposals.
- Face-to-face interviews with selected Phase 2 applicants – this additional step after the remote evaluation will give expert-evaluators a better grasp of the proposals and make sure that only the best and most disruptive innovation ideas pass the cut. 
EIC Fast Track to Innovation
Fast Track to Innovation (FTI) also becomes part of the European Innovation Council pilot. EIC FTI is a fully-bottom-up measure in Horizon 2020 promoting close-to-the-market innovation activities that is open to all types of participants.  EIC FTI aims to reduce the time from idea to market and to increase the participation in Horizon 2020 of industry, SMEs and first-time industry applicants.
Since its launch in 2014 the SME Instrument has carved out a place for itself among the key accelerator programmes in Europe. The programme has demonstrated its ability to identify radically innovative businesses in Europe and invest in their growth. As a result, there are now more than 2800 highly innovative small and medium-sizes enterprises all around Europe that benefit from equity-free financial support, individualised business coaching and targeted business acceleration services.
The European Innovation Council pilot supports top-class innovators, entrepreneurs, small companies and scientists with bright ideas and the ambition to scale up internationally. It brings together the parts of Horizon 2020 that provide funding, advice and networking opportunities for those at cutting edge of innovation
For more information read our Guidelines for Applicants

пятница, 3 ноября 2017 г.

Disruptive Innovation

Business Model Innovation

Top 10 Car Industry Innovations Coming in the Next 10 Years

Innovation in Cement Industry – Eco-friendly, Sustainable Navrattan Crete

Innovation in the retail industry